Kiedy dokument podpisany w Autenti staje się wiążący?

Podpis elektroniczny na dokumencie staje się ważny z momentem jego złożenia. Zgodnie z art. 61 §2 Kodeksu cywilnego: “Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.”

Zarówno krajowe, jak i europejskie prawo niekoniecznie wymaga, aby podpisy składane były zawsze na papierze oraz nie dyskryminuje czy odmawia ważności postaci elektronicznej. Zgodnie z prawem cywilnym: “Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej” (art. 60 kodeksu cywilnego).

Na uwagę zasługuje, że tylko nieliczne rodzaje dokumentów wymagają formy szczególnej, a nawet gdy wymagają takiej formy to jej niespełnienie nie zawsze powoduje nieważność danej czynności podpisywania. Warto też pamiętać, że nawet jeżeli dla ważności danej czynności konieczna jest forma pisemna to zastąpić ją można formą elektroniczną, składając pod dokumentem kwalifikowany podpis elektroniczny (por. 781 § 2 kodeksu cywilnego).