Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK

Przepis Ustawy o PPK

Rodzaj dokumentu

Forma dokumentu

Opis

Art. 4 ust. 1

Oświadczenie woli, składane przez uczestnika PPK wybranej instytucji finansowej w sprawach dotyczących PPK 

Jeżeli nie określono w umowie o zarządzanie PPK inaczej – wówczas postać elektroniczna, czyli możliwy podpis Autenti

W sprawach dotyczących PPK uczestnik PPK składa oświadczenia woli wybranej instytucji finansowej w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie ich na trwałym nośniku, lub w innej postaci, jeżeli w umowie o zarządzanie PPK tak określono. 

Art. 4 ust. 2

Informacja o zmianie danych identyfikujących uczestnika PPK

Jeżeli nie określono w umowie o zarządzanie PPK inaczej – wówczas postać elektroniczna, czyli możliwy podpis Autenti

Uczestnik PPK jest obowiązany niezwłocznie informować wybraną instytucję finansową o zmianie jego danych identyfikujących.

Art. 12 ust. 2 pkt 2

Informacja o obowiązku złożenia przez podmiot zatrudniający wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunku PPK zatrudnionego 

Dowolna – możliwy podpis Autenti

W przypadku wypowiedzenia przez podmiot zatrudniający umowy o zarządzanie PPK i zawarcia nowej umowy, z inną instytucją finansową, zatrudniony powinien otrzymać informację o obowiązku zgłoszenia przez podmiot zatrudniający wniosku o wypłatę transferową. 

Art. 12 ust. 3

Informacja zatrudnionego o braku zgody na wypłatę transferową

Pisemna – brak rygoru nieważności

W przypadku zawarcia przez podmiot zatrudniający umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową, zatrudniony może odmówić zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową, a środki pozostaną na dotychczasowym rachunku. 

Art. 14 ust. 4

Informacja o warunkach uczestnictwa w PPK

Dowolna – możliwy podpis Autenti

Przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający może poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK.

Art. 15 ust. 2

Informacja o możliwości złożenia wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia, a nie ukończyła jeszcze 70 lat

Dowolna – możliwy podpis Autenti

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia, wyłącznie na jej wniosek. Podmiot zatrudniający jest obowiązany do poinformowania osoby zatrudnionej o możliwości złożenia wniosku.

Art. 15 ust. 2

Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK 

Dowolna – możliwy podpis Autenti

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia na jej wniosek. 

Art. 19 ust. 1

Informacja zatrudnionego o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK, udzielana podmiotowi zatrudniającemu

Dowolna – możliwy podpis Autenti

Zatrudniony, będący uczestnikiem PPK, składa wybranemu podmiotowi zatrudniającemu, oświadczenie o zwartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK wraz z oznaczeniem instytucji finansowych, z którymi zawarto umowy o prowadzenie PPK. 

Art. 19 ust. 2

Informacja o obowiązku złożenia przez podmiot zatrudniający wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na dotychczasowych rachunkach PPK zatrudnionego 

Dowolna – możliwy podpis Autenti

Podmiot zatrudniający, niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika PPK, informuje tego uczestnika PPK o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK, prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na jego rzecz i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające. 

Art. 19 ust. 3

Informacja zatrudnionego o braku zgody na wypłatę transferową

Pisemna – brak rygoru nieważności

Uczestnik PPK może odmówić zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową, a zgromadzone środki pozostaną na dotychczasowych rachunkach.

Art. 21 ust. 1

Wskazanie przez uczestnika PPK osób, które w razie śmierci uczestnika PPK mają otrzymać zgromadzone na jego rachunku PPK środki finansowe

Pisemna – brak rygoru nieważności

Uczestnik PPK może wskazać, wybranej instytucji finansowej imiennie jedną osobę lub więcej osób, które jako osoby uprawnione mają po jego śmierci otrzymać środki zgromadzone na jego rachunku PPK.

Art. 23 ust. 2

Deklaracja uczestnika PPK o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

Pisemna – brak rygoru nieważności

Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu. Deklaracja powinna zawierać dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia.

Art. 23 ust. 3

Informacja podmiotu zatrudniającego o złożeniu przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat, udzielana instytucji finansowej

Dowolna – możliwy podpis Autenti

W przypadku złożenia przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, podmiot zatrudniający niezwłocznie  informuje o tym wybraną instytucję finansową.

Art. 23 ust. 10

Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK

Pisemna – brak rygoru nieważności

Uczestnik PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o ponowne dokonywanie wpłat do PPK.

Art. 25 ust. 5

Deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty podstawowej i dodatkowej 

Dowolna – możliwy podpis Autenti

W przypadku przestoju ekonomicznego, niewypłacalności pracodawcy lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę bądź jej ograniczenia, uczestnik PPK może złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację o finansowaniu przez siebie wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej do PPK. 

Art. 27 ust. 3

Deklaracja uczestnika PPK w przedmiocie wpłaty dodatkowej do PPK do 2% wynagrodzenia

Dowolna – możliwy podpis Autenti

Poza podstawową wpłatą finansowaną przez uczestnika PPK w wysokości 2% wynagrodzenia, uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia. 

Art. 27 ust. 4 

Informacja o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz obniżenia wysokości wpłaty podstawowej

Dowolna – możliwy podpis Autenti

Podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformować uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej na PPK. 

Art. 27 ust. 6

Zmiana deklaracji w przedmiocie wysokości wpłaty podstawowej lub wpłaty dodatkowej

Dowolna – możliwy podpis Autenti

Uczestnik PPK może zadecydować o zmianie wysokości wpłaty podstawowej, zmianie wysokości wpłaty dodatkowej lub rezygnacji z wpłaty dodatkowej na PPK. 

Art. 97 ust. 1 

Wniosek o wypłatę środków z rachunku PPK uczestnika

Jeżeli nie określono w umowie o zarządzanie PPK inaczej – wówczas postać elektroniczna, czyli możliwy podpis Autenti

Wypłata środków następuje wyłącznie na skutek złożenia wybranej instytucji finansowej wniosku o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK. Nie zastrzeżono szczególnej formy dla wniosku, dlatego stosujemy przepis ogólny art. 4 ust. 1 Ustawy o PPK.

Art. 97 ust. 2

Informacja instytucji finansowej o złożonym wniosku w przedmiocie wypłaty środków 

Dowolna – możliwy podpis Autenti 

O złożeniu wniosku przez uczestnika PPK w przedmiocie wypłaty środków, zgromadzonych na rachunku PPK, wybrana instytucja finansowa informuje podmiot zatrudniający.

Art. 98 ust. 1

Umowa w przedmiocie wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK w celu pokrycia wkładu własnego w związku z kredytem

Dowolna – możliwy podpis Autenti

Na podstawie umowy zawartej z wybraną instytucją finansową, uczestnik PPK może jednorazowo dokonać wypłaty do 100% wartości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, z obowiązkiem ich zwrotu w wartości nominalnej, w celu pokrycia wkładu własnego.

Art. 98 ust. 2

Wniosek o zawarcie umowy w przedmiocie wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK

Jeżeli nie określono w umowie o zarządzanie PPK inaczej – wówczas postać elektroniczna, czyli możliwy podpis Autenti

Uczestnik PPK składa wybranej instytucji finansowej wniosek o zawarcie umowy w przedmiocie wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK, w celu pokrycia wkładu własnego, w związku z kredytem.

Art. 99 ust. 1

Wniosek w przedmiocie wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK w większej ilości rat

Jeżeli nie określono w umowie o zarządzanie PPK inaczej – wówczas postać elektroniczna, czyli możliwy podpis Autenti

Uczestnik PPK jest uprawniony do złożenia wybranej instytucji finansowej wniosku o wypłatę 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK w ratach, jak również o wypłatę pozostałych 75% środków w liczbie rat większej niż standardowe 120 rat.

Art. 100

Wniosek o wypłatę świadczenia małżeńskiego 

Jeżeli nie określono w umowie o zarządzanie PPK inaczej – wówczas postać elektroniczna, czyli możliwy podpis Autenti

Uczestnik PPK, po osiągnięciu 60. roku życia, może wnioskować o wypłatę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK w formie świadczenia małżeńskiego, jeżeli jego małżonek, na rzecz którego umowę o prowadzenie PPK zawarto z tą samą wybraną instytucją finansową, również osiągnął 60. rok życia i małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać z wypłaty świadczenia małżeńskiego. 

Art. 101 ust. 1

Wniosek o wypłatę części środków z rachunku PPK w przypadku choroby

Jeżeli nie określono w umowie o zarządzanie PPK inaczej – wówczas postać elektroniczna, czyli możliwy podpis Autenti

Uczestnik PPK może wnioskować o wypłatę do 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK w przypadku poważnego zachorowania tego uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka tego uczestnika PPK.