Zgoda na pozyskanie materiału biologicznego

 

Kwestie zgody reguluje przede wszystkim art. 32 i art 34 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa wyróżnia dwa rodzaje zgody:

  • Podstawowa zgoda, o której mowa w art. 32 ust. 1 ww. ustawy, może zostać udzielona w dowolnej formie;
  • Zgoda z art. 34 ust. 1 dotyczy natomiast zabiegu operacyjnego/metody leczenia/diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta - w takim wypadku wymagana jest pisemna zgoda. Zastrzeżenie formy pisemnej nie jest jednak obwarowane rygorem nieważności, a jedynie rygorem dowodowym. 
    W konsekwencji zgoda z art 34 ust. 1, podpisana bazowym e-podpisem Autenti, będzie skuteczna, z tym że w ewentualnym postępowaniu nie będzie dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt wyrażenia zgody (art. 74 § 1 kodeksu cywilnego). Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych, dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo fakt dokonania czynności prawnej jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu (art. 74 § 2 kodeksu cywilnego).

    Podsumowując, zarówno zgoda opisana w art. 32 jak i art. 34 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, podpisana bazowym e-podpisem Autenti, będzie udzielona skutecznie. W przypadku tej drugiej, tj. zgody na czynności związane z podwyższonym ryzykiem dla pacjenta, może się to wiązać z pewnymi ograniczeniami w postępowaniu dowodowym.