Czy muszę wymagać od odbiorcy dokumentu zgody na przetwarzanie danych?

To, czy musisz wymagać od odbiorcy dokumentu zgody na przetwarzanie danych, zależy od tego, czy konkretne przetwarzanie danych osobowych wymaga takiej zgody. Zasadniczo sugerujemy korzystanie z wachlarza podstaw prawnych przetwarzania, które udostępnia Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, a które znajdziemy w art. 6 ust. 1 RODO, tj:

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Zastosowanie podstawy prawnej przetwarzania w zakresie korzystania z Platformy Autenti jest uzależnione od celów, dla których dane te są przetwarzane.