Dzierżawa

Zgodnie z art. 660 w związku z art. 694 Kodeksu cywilnego umowa dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie, czyli za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku niezachowania tej formy, w świetle prawa, umowę uznaje się zawartą na czas nieoznaczony.

Dla umów dzierżawy nieruchomości krótszych niż rok i dzierżawy ruchomości, forma umowy jest dowolna.

Wyjątkiem jest dzierżawa nieruchomości rolnej z zastrzeżeniem prawa pierwokupu, która wymaga formy pisemnej z datą pewną pod rygorem nieważności oraz dzierżawa przedsiębiorstwa, która również pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe umowy cywilne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.