Sprawdź, jakiego podpisu potrzebujesz dla umów cywilnych.

Potrzebujesz podpisać umowę cywilną? Zastanawiasz się, czy podpiszesz ją na platformie Autenti? A także, jakiego podpisu użyć, aby umowa była wiążąca? Zobacz naszą tabelę i sprawdź, jak podpisać swój dokument, by był wiążący.

Rodzaje podpisu dla umów cywilnych 

 

Rodzaj umowy/dokumentu

Możliwość podpisania na platformie Autenti

TAK/NIE

Opis
Umowa agencyjna TAK

W umowie agencyjnej zawartej w formie pisemnej (kwalifikowany podpis elektroniczny) można zastrzec, że agent za odrębnym wynagrodzeniem (prowizja del credere), odpowiada za wykonanie zobowiązania przez klienta.

W razie niezachowania formy pisemnej poczytuje się umowę agencyjną za zawartą bez zastrzeżenia prowizji del credere. W przypadku chęci ograniczenia działań konkurencyjnych agenta niezbędne jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności lub co najmniej jej równoważnej.

Przyjęcie oferty TAK

Oferta może zostać przyjęta w dowolnej formie. Jeżeli jednak dla danej umowy przewidziana jest forma szczególna, przyjęcie oferty wiązać się będzie z zawarciem danej umowy, jeśli nastąpi w przewidzianej formie. W przeciwnym wypadku będzie stanowiło jedynie zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Umowa przewozu osób TAK Umowę przewozu osób podpiszesz e-podpisem Autenti.
Umowa najmu lokalu TAK

Umowę przewozu rzeczy podpiszesz e-podpisem Autenti.

Umowa przewozu rzeczy TAK

Umowę spedycji podpiszesz e-podpisem Autenti.

Umowa spedycji TAK Umowę spedycji podpiszesz e-podpisem Autenti.
Umowa przechowania TAK

Umowę spedycji podpiszesz e-podpisem Autenti.

Umowa składu TAK

Umowę składu podpiszesz e-podpisem Autenti.

Poręczenie TAK

Dla oświadczenia poręczyciela, przepisy (art. 876 § 2 Kodeksu cywilnego) przewidują formę pisemną pod rygorem nieważności, wymagany jest zatem kwalifikowany podpis elektroniczny. Z kolei świadczenie wierzyciela o przyjęciu poręczenia może zostać złożone w dowolnej formie.

Darowizna NIE

Darowizna powinna być dokonana w formie aktu notarialnego.

Jednak umowa darowizny zawarta bez wymaganej formy aktu notarialnego może być ważna pod warunkiem spełnienia świadczenia przyrzeczonego. Nie dotyczy to jednak darowizny, co do przedmiotu, których przepisy wymagają formy szczególnej (np. darowanie nieruchomości, darowanie przedsiębiorstwa).

Umowa renty TAK

W przypadku renty ustanowionej za wynagrodzeniem, przepisy przewidują formę pisemną dla celów dowodowych. Wymagany jest wówczas kwalifikowany podpis elektroniczny.

Jeśli jednak wynagrodzeniem jest nieruchomość lub renta ustanowiona ma być bez wynagrodzenia, konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

Ugoda TAK

Przepisy nie przewidują dla ugody zachowania określonej formy, czyli możemy użyć dowolnego podpisu elektronicznego.

Wyjątek może stanowić ugoda, w której przenosimy prawo, dla którego przeniesienia wymagana jest forma kwalifikowana np. prawo własności nieruchomości, kiedy to wymagana jest forma aktu notarialnego.

Dzierżawa TAK

Zgodnie z art. 660 w związku z art. 694 Kodeksu cywilnego umowa dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie, czyli za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku niezachowania tej formy, w świetle prawa, umowę uznaje się zawartą na czas nieoznaczony. Dla umów dzierżawy nieruchomości krótszych niż rok i dzierżawy ruchomości, forma umowy jest dowolna.

Wyjątkiem jest dzierżawa nieruchomości rolnej z zastrzeżeniem prawa pierwokupu, która wymaga formy pisemnej z datą pewną pod rygorem nieważności oraz dzierżawa przedsiębiorstwa, która również pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Umowa leasingu TAK

Umowa leasingu musi zostać zawarta w formie pisemnej lub równoważnej pod rygorem nieważności (art. 709(1) Kodeksu cywilnego). Wymagany jest zatem kwalifikowany podpis elektroniczny. 

Użyczenie TAK

Użyczenie podpiszesz przy użyciu e-podpisem Autenti.

Umowa pożyczki TAK

Umowa może zostać zawarta przy użyciu e-podpisu Autenti. Forma dokumentowa dla celów dowodowych dotyczy pożyczek powyżej 1000 zł. Dla kwot niższych forma jest dowolna.

Umowa rachunku bankowego TAK

Mimo, że Kodeks cywilny nie narzuca żadnej formy szczególnej, to przepisy prawa bankowego wymagają zachowania formy pisemnej dla celów dowodowych (art. 52 ust. 1 Prawa bankowego). Wymagany jest zatem kwalifikowany podpis elektroniczny.

Umowa najmu TAK

Umowę najmu podpiszemy e-podpisem Autenti.

Umowa kontraktacji TAK

Umowa może zostać podpisana przy użyciu podpisu kwalifikowanego. Natomiast w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami może również zostać podpisana przy użyciu e-podpisu Autenti. (art. 74 § 4 Kodeksu cywilnego)

Umowa dostawy TAK

Umowa dostawy może zostać podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Natomiast w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami może zostać podpisana również przy użyciu E-podpisu Autenti (art. 74 § 4 Kodeksu cywilnego).

Umowa zamiany TAK

To, jaki rodzaj podpisu powinniśmy użyć, zależy od tego, czego własność zamierzamy przenieść.

Umowa sprzedaży TAK

To, jaki rodzaj podpisu powinniśmy użyć, zależy od tego, czego własność zamierzamy przenieść.

Umowa o ustanowienie zastawu TAK

Umowa o ustanowienie zastawu (zastaw zwykły), aby była skuteczna wobec wierzycieli, musi zostać zawarta na piśmie z datą pewną.

Forma ta zachowana jest również w razie opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu dokumentu w postaci elektronicznej – data pewna liczona jest wtedy od daty opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu. Umowa zastawnicza (zastaw rejestrowy) musi zostać zawarta pod rygorem nieważności na piśmie.

Umowa przeniesienia własności TAK

Forma czynności prawnej zależy więc od konkretnego typu umowy i tego, czego własność zamierzamy przenieść.

Prokura TAK

Prokura musi być udzielona w formie pisemnej lub równoważnej pod rygorem nieważności, niezbędny jest zatem kwalifikowany podpis elektroniczny.

Pełnomocnictwo TAK

Pełnomocnictwo powinno być udzielone w tej samej formie, która przewidziana jest do ważności czynności, dla której jest udzielane. Pełnomocnictwo wymaga określonej formy wyłącznie wtedy, gdy do ważności czynności prawnej, do której zostało udzielone, wymagana jest forma szczególna.

Reasumując, jeżeli nie jest wymagana forma szczególna, pełnomocnictwo można podpisać e-podpisem Autenti.

Pełnomocnictwo ogólne TAK

Pełnomocnictwo ogólne wymaga zachowania formy pisemnej lub równoważnej pod rygorem nieważności, niezbędny jest zatem kwalifikowany podpis elektroniczny. 

Odwołanie oferty TAK

Odwołać ofertę można w dowolnej formie. Powinna być to jednak ta sama forma, w której nastąpiło przyjęcie oferty.

Umowa sponsoringu TAK

Umowa może zostać podpisana przy użyciu e-podpisu Autenti.

Umowa użyczenia TAK

Umowa może zostać podpisana przy użyciu e-podpisu Autenti.

Umowa komisu TAK

Umowę komisu podpiszesz e-podpisem Autenti.