Umowa najmu lokalu

Zgodnie z art. 660 Kodeksu cywilnego: „Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony”.

Zachowanie pisemności Umowy najmu nie zostało jednak zastrzeżone pod rygorem nieważności, co oznacza, że zachowanie lub niezachowanie formy pisemnej w żaden sposób nie wpływa na ważność Umowy najmu, a jedynie na czas jej obowiązywania.

Zgodnie z powyższym przepisem prawa:

- umowa na czas krótszy niż rok – możemy zastosować zarówno e-podpis Autenti, jak i kwalifikowany podpis elektroniczny;

- umowa na czas dłuższy od roku, lecz określony, np. 5 lat – konieczność zastosowania podpisu kwalifikowanego, w przypadku niezachowania formy pisemnej (formy elektronicznej), z mocy prawa umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony,

- umowa na czas nieznaczony - możemy zastosować zarówno e-podpis Autenti, jak i kwalifikowany podpis elektroniczny.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty z kategorii nieruchomości.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.