Sprawdź, jakiego podpisu potrzebujesz dla umów z kategorii nieruchomości.

Potrzebujesz podpisać dokument dotyczący nieruchomości? Zastanawiasz się, czy podpiszesz go na platformie Autenti? A także, jakiego podpisu użyć, aby umowa była wiążąca? Zobacz naszą tabelę i sprawdź, jak podpisać swój dokument.

Rodzaje podpisu dla dokumentów z kategorii nieruchomości

 

Rodzaj umowy/dokumentu

Możliwość podpisania na platformie Autenti

TAK/NIE

Opis
Zawiadomienie o zebraniu właścicieli lokali TAK

Właściciel lokalu powinien zostać pisemnie powiadomiony o zebraniu co najmniej tydzień wcześniej (art. 32 ust. 1 ustawy o własności lokali), a więc za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zawiadomienie powinno zawierać: dzień, godzinę, miejsce zebrania i porządek obrad. Właściciel w formie pisemnej może również wyrazić zgodę na powiadomienia go w formie dokumentowej.

Umowa rezerwacyjna TAK Należy sporządzić przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (wymagana jest forma pisemna).

Przekazanie nieruchomości NIE Przekazanie nieruchomości musi zostać dokonane w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Nie można go zatem podpisać elektronicznie.
Umowa najmu lokalu TAK

Zgodnie z art. 660 Kodeksu cywilnego umowa najmu lokalu na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie, czyli przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku niezachowania tej formy, w świetle prawa, umowa będzie zawarta na czas nieoznaczony.

Dla umów najmu lokalu krótszych niż rok forma umowy jest dowolna.

Informacje o zmianach w opłatach TAK

Spółdzielnia mieszkaniowa o zmianie wysokości opłat zobowiązana jest zawiadamiać co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Co do samego sposobu zawiadomienia nie przewidziano żadnej szczególnej formy, czyli może tutaj zostać wykorzystany E-podpis Autenti.

Natomiast sama zmiana wysokości opłat wymaga jednak uzasadnienia na piśmie - w tym wypadku konieczny jest już kwalifikowany podpis elektroniczny.

Umowa pośrednictwa sprzedaży / najmu TAK W przypadku umowy pośrednictwa sprzedaży/najmu wymagana jest forma pisemna lub elektroniczna pod rygorem nieważności (Art. 180 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Umowa może zostać podpisana tylko przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Umowa o roboty budowlane TAK

Umowa o roboty budowlane powinna zostać podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego - dla celów dowodowych.

Natomiast w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami może być podpisana przy użyciu e-podpisu Autenti (art. 74 § 4 Kodeksu cywilnego)