Oświadczenie podstawowej opieki zdrowotnej

Oświadczenia o deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) dokonuje się (cytując ustawę):
1) w postaci papierowej;
2) w postaci elektronicznej, złożonym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
3) złożonym za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905).

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej nie określa rygoru nie zastosowania formy pisemnej, a zatem oświadczenia wyrażone w formie dokumentowej (zwykłe podpisy elektroniczne) będą od strony pacjenta ważne, ale będą one kwestionowane przez NFZ i naraża przyjmujący ją podmiot na odpowiedzialność.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty z kategorii inne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.