Sprawdź, jakiego podpisu potrzebujesz dla dokumentu lub umowy z kategorii inne.

Potrzebujesz podpisać dokument? Zastanawiasz się, czy podpiszesz go na platformie Autenti? I jakiego typu podpisu użyć? Zobacz naszą tabelę i sprawdź, jak podpisać dokument, by był wiążący.

Rodzaje podpisu dla dokumentów z kategorii inne

 

Rodzaj umowy/dokumentu

Możliwość podpisania na platformie Autenti

TAK/NIE

Opis
Potwierdzanie sald TAK

Art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości nakłada na jednostki zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z tą ustawą pewne obowiązki inwentaryzacyjne.

Obejmują one między innymi obowiązek uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic - jeśli takie się pojawią. Potwierdzenie takie możemy sporządzić w dowolnej formie. 

Umowa ratalna TAK Umowę ratalną podpiszemy e-podpisem Autenti. Forma pisemna wymagana jest jedynie do celów dowodowych.
Umowa na przechowywanie komórek macierzystych TAK Umowa na przechowywanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej może zostać zawarta przy wykorzystaniu e-podpisu Autenti.
Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji TAK

Podpiszesz ją e-podpisem Autenti.. Prawo energetyczne narzuca kwestie, które w takich umowach muszą być obligatoryjnie określone, nie narzuca jednak formy w której umowy mogą zostać zawarte.

Forma pisemna została przewidziana (uznać należy, że dla celów dowodowych) jedynie do informacji o prawie do wypowiedzenia umowy, którą przedsiębiorca musi przesłać odbiorcy w przypadku zmiany obowiązującej umowy, w zakresie innym niż zmiana cen lub stawek zawartych w taryfach.

Oświadczenie podstawowej opieki zdrowotnej TAK

Oświadczenia o deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) dokonuje się (cytując ustawę):
1) w postaci papierowej;
2) w postaci elektronicznej, złożonym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
3) złożonym za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905).

Zgoda udzielana przy przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego na życie TAK Zgoda udzielana przy przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego na życie może zostać wyrażona przy użyciu e-podpisu Autenti.
Umowy o świadczenie usługi ochrony TAK

Umowa o usługi ochrony osób i mienia powinna być zawarta w formie pisemnej, czyli z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ustawa o ochronie osób i mienia nie określa rygoru nie zastosowania formy pisemnej, a zatem umowy zawarte w formie dokumentowej będą ważne.

Tłumaczenie przysięgłe TAK

Tłumaczenie przysięgłe w wersji elektronicznej powinno zostać podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Użycie e-podpisu Autenti sprowadza dokument do rangi tłumaczenia zwykłego.

Pozwy Sądowe NIE

W zwykłym postępowaniu cywilnym i większości postępowań odrębnych nie złożymy pozwów elektronicznie. 

Wyjątkiem jest elektroniczne postępowanie upominawcze (popularnie nazywane e-sądem albo EPU). W tym trybie do podpisania pozwu i jego złożenia możemy użyć podpisu kwalifikowanego lub e-podpisu Autenti – ale tylko tego udostępnianego przez sam e-sąd. Po rejestracji jako „Powód masowy” uzyskujemy również możliwość składania „Paczek pozwów”, które mogą liczyć nawet po kilka tysięcy pozwów a podpisujemy i opłacamy je za jednym zamachem. Pozwem w tym trybie możemy dochodzić jedynie (w uproszczeniu) roszczenia pieniężnego, które stało się wymagalne najpóźniej 3 lata przed złożeniem pozwu a doręczenie nakazu zapłaty nastąpi na terytorium Polski. 

Umowa o ustanowienie administratora hipoteki TAK

Zgodnie z art. 68(2) ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, umowa ustanawiająca administratora hipoteki wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W tym wypadku niezbędny będzie zatem kwalifikowany podpis elektroniczny.

Uchwały w spółkach TAK

Poza wyjątkami określonymi KSH, jest możliwe podpisywanie uchwał Zarządu oraz Rady Nadzorczej, protokołów i list obecności z wykorzystaniem e-podpisu Autenti.

Umowa pośrednictwa pracy TAK

Umowa pośrednictwa pracy, na podstawie której pracownik jest kierowany za granicę, powinna zostać zawarta w formie pisemnej, czyli z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, dla celów dowodowych.

Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków TAK

Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawarte między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, powinny być zawarte w formie pisemnej albo elektronicznej, czyli z kwalifikowanymi podpisami.

Ustawa jednak nie określa rygoru nie zastosowania formy pisemnej.

Zgłoszenie wypadku w pracy TAK

Przepisy nie narzucają, by zawiadomienie o wypadku w pracy miało określoną formę.

Korekta faktury TAK

 

Nie ma obowiązku podpisywania korekty faktur. Jeżeli wystawca chce jednak to zrobić, może wybrać dowolną formę.

Wypowiedzenie umowy cywilnoprawnej/ umowy o współpracę TAK

Przepisy nie narzucają określonej formy wypowiedzenia umowy o współpracę, pozostawiając to uznaniu stron danego stosunku zobowiązaniowego.

Deklaracje VAT, CIT, JPK TAK

Osoba fizyczna deklarację opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Działając za osobę prawną użyć można wyłącznie podpisu kwalifikowanego.

Sprawozdania finansowe TAK

Zgodnie z art. 49 ust. 7 ustawy o rachunkowości sporządza się je w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Opcja na akcje (ESOP ) - umowa przedwstępna TAK

Umowa opcji nie jest uregulowana w prawie polskim prawie.Najczęściej umowy opcji konstruowane są w oparciu o ofertę lub umowę przedwstępna. Umowa przedwstępna przeniesienia własności akcji może zostać zawarta w dowolnej formie.

Opcja na akcje (ESOP ) - oferta TAK

Umowa opcji nie jest uregulowana w prawie polskim prawie. Najczęściej umowy opcji konstruowane są w oparciu o ofertę lub umowę przedwstępna. Oferta może zostać wystosowana w dowolnej formie.

Wniosek o wpis zmiany w KRS TAK

Wnioski składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Karty szkolenia BHP wstępnego TAK

Aby zachować dokument w elektronicznych aktach osobowych - jeżeli będzie wydany w formie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to wystarczy dokument umieść w aktach.

Jeżeli będzie wydany w innej formie, konieczne jest sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu i jednoczesne opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.

Karty szkolenia BHP stanowiskowego TAK

Aby zachować dokument w elektronicznych aktach osobowych - jeżeli będzie wydany w formie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to wystarczy dokument umieść w aktach.

Jeżeli będzie wydany w innej formie, konieczne jest sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu i jednoczesne opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.

Instrukcje BHP TAK

Przepisy nie narzucają instrukcji BHP określonej formy. Obowiązkiem pracodawcy jest udostępnienie jej pracownikom

Karta oceny ryzyka pracy TAK

Przepisy nie narzucają karcie oceny ryzyka pracy określonej formy. Ponieważ jednak ma być ona ona elementem akt osobowych pracownika, należy zachować formę pisemną, czyli z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Akceptacja noty korygującej TAK

Zgodnie z art. 106k ust. 2 ustawy o VAT nota korygująca wymaga akceptacji ze strony wystawcy faktury, jednak termin oraz sposób akceptacji jest dowolny.

Noty korygujące TAK

Notę korygującą podpiszesz w formie dowolnej, wybranej przez wystawcę noty.

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych TAK

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefon, internet, telewizja itp.) zgodnie z art. 56 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego zawiera się w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.

W przypadku, gdy oświadczenia woli składane są w formie dokumentowej, dostawca usług musi utrwalić i dostarczyć abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie abonenta o związaniu się tymi warunkami na trwałym nośniku w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Umowa spółki cywilnej TAK

Dla umowy spółki cywilnej forma pisemna - czyli z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego - przewidziana jest jedynie dla celów dowodowych.

Umowa ubezpieczenia osobowego TAK

Dla zawarcia umowy ubezpieczenia nie przewidziano formy kwalifikowanej. Ubezpieczyciel musi jednak potwierdzić zawarcie umowy przynajmniej w formie dokumentowej, np. polisą.

Umowa ubezpieczenia majątkowego TAK

Dla zawarcia umowy ubezpieczenia nie przewidziano formy kwalifikowanej. Ubezpieczyciel musi jednak  potwierdzić zawarcie umowy przynajmniej w formie dokumentowej, np. polisą.

Umowa o zachowaniu poufności TAK

Umowę o zachowaniu poufności podpiszesz zwykłym podpisem elektronicznym.

Zgoda na pozyskanie materiału biologicznego  TAK

Zgodę na pozyskanie materiału biologicznego podpiszesz zwykłym podpisem elektronicznym (dla celów dowodowych konieczna jest forma pisemna)