Umowa ratalna

Umowę ratalną podpiszemy e-podpisem Autenti. Forma pisemna wymagana jest jedynie do celów dowodowych.

Podstawa prawna:

Sprzedaż ratalna telefonu, jest sprzedażą wiązaną w myśl ustawy o kredycie konsumenckim (dalej jako u.k.k.).

Zgodnie z art. 29 ust. 1 u.k.k. umowa o kredyt konsumencki powinna być zawarta w formie pisemnej, chyba że odrębne przepisy przewidują inną szczególną formę. Zgodnie natomiast z art. 73 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.

Ponieważ nigdzie nie określono skutków prawnych niedochowania formy pisemnej przy zawieraniu umowy o kredyt konsumencki, przyjąć należy, że zastrzeżona ona została jedynie dla celów dowodowych, a więc powoduje jedynie brak możliwości powoływania świadków na okoliczność zawarcia umowy i jej treści (zbędne, bo mamy potwierdzenie dokumentem).

Potwierdzają to również orzeczenia sądowe, przykładowo wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 lipca 2019 r., sygn. akt. V ACa 118/18. W przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów nawet to ograniczenie nie ma miejsca.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty z kategorii inne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.