Umowa agencyjna (ubezpieczenia)

W umowie agencyjnej zawartej w formie pisemnej, czyli z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, można zastrzec, że agent za odrębnym wynagrodzeniem (prowizja del credere), odpowiada za wykonanie zobowiązania przez klienta. W razie niezachowania formy pisemnej poczytuje się umowę agencyjną za zawartą bez zastrzeżenia prowizji del credere.

W przypadku chęci ograniczenia działań konkurencyjnych agenta, niezbędne jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności lub co najmniej jej równoważnej 

W przypadku, gdy agent ma być uprawniony do zawierania umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu zakładu ubezpieczeń - zakład ubezpieczeń obowiązany jest do udzielenia takiemu agentowi pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych w imieniu tego zakładu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

W obu powyższych wypadkach wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. 

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe. 

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.