Sprawdź, jakiego podpisu potrzebujesz dla dokumentów ubezpieczeniowych.

Potrzebujesz podpisać dokument ubezpieczeniowy? Zastanawiasz się, czy podpiszesz go na platformie Autenti?Zobacz naszą tabelę i sprawdź, jak podpisać dokument, by był wiążący.

Rodzaje podpisu dla dokumentów ubezpieczeniowych

 

Rodzaj umowy/dokumentu

Możliwość podpisania na platformie Autenti

TAK/NIE

Opis
Umowa generalna (gwarancje ubezpieczeniowe) TAK

Dla zawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej nie przewidziano formy kwalifikowanej, można więc podpisać ją e-podpisem Autenti.

Umowa agencyjna (ubezpieczenia) TAK

W umowie agencyjnej zawartej w formie pisemnej, czyli z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, można zastrzec, że agent za odrębnym wynagrodzeniem (prowizja del credere), odpowiada za wykonanie zobowiązania przez klienta. W razie niezachowania formy pisemnej poczytuje się umowę agencyjną za zawartą bez zastrzeżenia prowizji del credere.

W przypadku chęci ograniczenia działań konkurencyjnych agenta, niezbędne jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności lub co najmniej jej równoważnej 

W przypadku, gdy agent ma być uprawniony do zawierania umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu zakładu ubezpieczeń - zakład ubezpieczeń obowiązany jest do udzielenia takiemu agentowi pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych w imieniu tego zakładu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

W obu powyższych wypadkach wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. 

Umowa ubezpieczenia należności TAK

Dla zawarcia umowy ubezpieczenia należności nie przewidziano formy kwalifikowanej, czyli można wykorzystać e-podpis Autenti.

Ubezpieczyciel musi jednak potwierdzić zawarcie umowy przynajmniej w formie dokumentowej, np. polisą.

Trójstronne porozumienie faktoringowe TAK

Umowa faktoringu jest umową nienazwaną i przepisy nie przewidują dla jej zawarcia formy szczególnej, czyli możemy zawrzeć ją za pomocą e-podpisu Autenti.

Porozumienie faktoringowe z cesją wierzytelności TAK

W porozumieniu faktoringowym możliwe jest przeniesienie prawa do zapłaty wierzytelności wynikającej z faktury na faktora (cesja wierzytelności).

Porozumienie zawierające taką klauzulę może zostać sporządzone w formie pisemnej dla celów dowodowych, czyli z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pełnomocnictwo do wykonywania czynności brokerskich TAK Pełnomocnictwo, na podstawie którego broker wykonywać będzie usługi brokerskie w imieniu klienta, wymaga formy pisemnej dla celów dowodowych - czyli kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Porozumienia z brokerami TAK

Przepisy nie przewidują dla porozumienia pomiędzy brokerem a ubezpieczycielem określonej formy, dlatego e-podpis Autenti będzie więc wystarczający.

Pełnomocnictwo do zawierania umów ubezpieczeniowych TAK

Pełnomocnictwo do zawierania umów ubezpieczeniowych w imieniu zakładu ubezpieczeń musi zostać wystawione dla agenta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, czyli za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Umowa agencyjna (ubezpieczenia) z klauzulą zakazu konkurencji TAK

W przypadku tej umowy niezbędne jest zachowanie formy pisemnej lub równoważnej pod rygorem nieważności, czyli wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. 

Umowa agencyjna (ubezpieczenia) z klauzulą del credere TAK

W umowie agencyjnej zawartej w formie pisemnej, czyli z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, można zastrzec, że agent za odrębnym wynagrodzeniem (prowizja del credere), odpowiada za wykonanie zobowiązania przez klienta.

Porozumienie faktoringowe z klauzulą eksportową TAK

W porozumieniu faktoringowym możliwe jest zastrzeżenie ograniczające zakres faktoringu jedynie do eksportu do oznaczonych w umowie państw lub niektórych towarów lub usług. Porozumienie takie możemy podpisać w dowolnej formie. 

Porozumienie faktoringowe z klauzulą del credere TAK

W porozumieniu faktoringowym możliwe jest zawarcie klauzuli del credere, powodującej, że faktor ponosi odpowiedzialność za brak spełnienia świadczenia przez dłużnika. Porozumienie takie możemy podpisać w dowolnej formie. 

Potwierdzenie cesji praw do odszkodowania TAK

Przepisy nie przewidują dla potwierdzenia cesji określonej formy. Istotne jest to, by móc udowodnić, że potwierdzenie takie przekazano wierzycielowi. Obowiązek zachowania formy pisemnej może wynikać z umów ubezpieczenia.