Wypowiedzenie umowy o pracę

Forma wypowiedzenia umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę zgodnie z przepisami prawa musi zostać złożone drugiej stronie stosunku pracy w formie pisemnej (z podpisem własnoręcznym) lub elektronicznej (przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

Forma pisemna/elektroniczna nie została jednak w tym przypadku zastrzeżona pod rygorem nieważności - oznacza to, że wypowiedzenie złożone bez zachowania tej formy (np. mające postać dokumentu podpisanego e-podpisem Autenti) jest ważne, skuteczne i skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy. 

Skutki niedochowania formy pisemnej

Brak złożenia wypowiedzenia w postaci dokumentu podpisanego własnoręcznie lub podpisem kwalifikowanym ma przede wszystkim wpływ na uprawnienia w toku ewentualnego postępowania sądowego - w takim wypadku przepisy ograniczają możliwość przeprowadzenia dowodu ze świadków lub przesłuchania stron na okoliczność wypowiedzenia umowy. Mimo to, jak wskazano wyżej, wypowiedzenie złożone w ten sposób pozwala skutecznie rozwiązać umowę o pracę.

Konsekwencje niezachowania odpowiedniej formy wypowiedzenia różnią się w zależności od tego, czy wypowiedzenie składa pracownik czy pracodawca:

Pracownik wypowiada umowę pracodawcy

W przypadku pracownika wspomniane wyżej ograniczenie dowodowe w postępowaniu sądowym jest co do zasady jedyną negatywną konsekwencją niezachowania formy pisemnej lub elektronicznej wypowiedzenia. 

Opisane wyżej ograniczenie dowodowe ma minimalny wpływ na sytuację procesową pracownika. Dokument opatrzony e-podpisem Autenti zawiera informacje pozwalające zidentyfikować osobę, która go podpisała, bez konieczności powoływania świadków, czy przesłuchania stron postępowania. Dzięki informacjom zawartym w warstwie elektronicznej dokumentu podpisanego bazowym e-podpisem Autenti, wiemy:

- z jakiego adresu e-mail oraz IP został podpisany dokument;
- że dokument nie został zmodyfikowany od momentu złożenia podpisu;
- w jakim dniu i o jakiej dokładnie godzinie odbiorca podpisał dokument - dzięki zastosowaniu przez Autenti kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu (dokument korzysta z domniemania daty pewnej, o której mowa w art. 81 § 2 kodeksu cywilnego).

Zobacz, jak wysłać dokument do e-podpisu Autenti:Pracodawca wypowiada umowę pracownikowi

W przypadku, w którym to pracodawca wypowiada umowę pracownikowi, skutki niezachowania formy pisemnej są znacznie poważniejsze. Wypowiedzenie jest co prawda skuteczne i powoduje rozwiązanie stosunku pracy, jednak zostało złożone w naruszeniem przepisów. W konsekwencji pracownik może wnieść powództwo do sądu pracy i żądać orzeczenia o stwierdzeniu bezskuteczności wypowiedzenia, odszkodowania, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach.

W związku z powyższym, w przypadku Autenti rekomenduje pracodawcom skorzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego w przypadku wypowiadania umów pracownikom. Użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego powoduje, że wypowiedzenie ma formę elektroniczną, która zgodnie z przepisami jest równoważna w skutkach z formą pisemną. Innymi słowy, wypowiedzenie opatrzone podpisem kwalifikowanym spełnia wymogi określone w przepisach, dzięki czemu pracownik nie może go podważyć z uwagi na niezachowanie odpowiedniej formy.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe wewnętrzne dokumenty kadrowe.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.