Czy korzystanie z Autenti jest zgodne z prawem?

Tak! Podpisywanie dokumentów poprzez platformę Autenti jest w pełni zgodne z prawem polskim i europejskim.

Za pomocą platformy Autenti możliwe jest skuteczne zawieranie umów. Kodeks cywilny wymaga do zawarcia umowy złożenia zgodnych oświadczeń woli stron. Oświadczenie woli może być wyrażone przez każde zachowanie, które w sposób dostateczny ujawnia wolę. Należy przez to rozumieć także ujawnienie woli w postaci elektronicznej i kliknięcie komendy „Podpisz”.

Platforma Autenti, w zależności od tego, jaki rodzaj podpisu jest wymagany, oferuje możliwość zastosowania:

  • podpisu elektronicznego / e-podpis Autenti - dla dokumentów, które nie wymagają formy pisemnej,
  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego - jeżeli dla ważności danego dokumentu wymagana jest forma pisemna - podpis taki jest równoznaczny własnoręcznemu.


Zgodnie z prawem europejskim wszystkie rodzaje podpisu elektronicznego są ważne, niezależnie od tego, czy zostały opatrzone kwalifikowanym certyfikatem.

Podpisowi elektronicznemu nie można odmówić skutku prawnego ani dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu sądowym, wyłącznie z tego powodu, że podpis ten ma postać elektroniczną lub że nie spełnia wymogów dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych (art. 25 ust. 1 Rozporządzenia eIDAS).

Kwalifikowane podpisy elektroniczne mają natomiast skutek podpisu własnoręcznego (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia eIDAS).

Podpis elektroniczny złożony pod oświadczeniem woli zawsze zapewnia zachowanie formy dokumentowej, co pozwala na skuteczne zawarcie większości umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym.