Czy mogę usunąć moje dane?

Zgodnie z art. 17 ust 1 RODO: 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art.  6 ust. 1 lit. a) lub art.  9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art.  21 ust. 2 wobec przetwarzania; 
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; 
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art.  8 ust. 1.”. 

 

Zgodnie natomiast z art. 17 ust 3 RODO: 

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3; 
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub 
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.”

 

W związku z powyższym, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do żądania, aby Autenti usunęło Twoje dane osobowe. Każdy wniosek podlega indywidualnej ocenie, na podstawie której:

  • informujemy o akceptacji żądania i jej wykonaniu, podając szczegóły co zostało usunięte, lub
  • informujemy i częściowej akceptacji żądania, podając przyczyny i wskazując, jakie dane zostały usunięte, a które przetwarzamy dalej i na jakiej podstawie, lub
  • informujemy o odmowie realizacji żądania, podając przyczyny tej odmowy oraz podstawę prawną.

Każdy przypadek zależy od stanu faktycznego, podstawy przetwarzania oraz celów.

Przykład: jeżeli na Autenti ciąży ustawowy obowiązek przetwarzania danych osobowych, wówczas musimy odmówić spełnieniu żądania. 

Więcej informacji na temat tego, jak Autenti przetwarza dane swoich użytkowników można znaleźć w Zasady przetwarzania danych osobowych. 

Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać ze swoich praw na podstawie RODO, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochron Danych pod adresem iod@autenti.com